Dernek

Alevilerin Sesi Dergisi'nin 128. say?s? ç?kt?...


Alevilerin Sesi'ne abone ol!

Alevilerin Sesi, Alevilerle ilgili geli?meler ba?ta olmak üzere, bar???, karde?li?i, e?itli?i ilgilendiren her konuda Alevilerin ortak sesi oldu?u gibi, Avrupa'da ve Türkiye'de Alevi hareketinin yapt??? çal??malar?, bas?n aç?klamlar?n?, etkinliklerini duyuran da ortak bir sestir.
Alevilerin Sesi Dergisi, ayn? zamanda Alevi inanç ve felsefesinin canl? kalmas?nda, genç ku?aklara aktar?lmas?nda da çok önemli bir araçt?r.
Bütün bunlar?n daha iyi yap?lmas? ve sesimizin daha gür ç?kmas? için Alevilerin Sesi'ne verece?iniz destek çok önemlidir. Deste?iniz için ilk ad?m Alevilerin sesi'ne abone olmakt?r.
Alevilerin Sesi Dergisi'ne hemen abone olman?z? ve dergimize arkada?lar?n?z?, yak?nlar?n?z? da abone yapman?z? bekliyoruz.
Sesimize ses kat?n, Alevilerin Sesi daha gür ç?ks?n.
 
Abone olmak için bizi araman?z? bekliyoruz!
 
e-mail: alevilerin.sesi@alevi.com
Tel: 0049-221-9498560
Fax: 0049-221-94985610
Adres: AABF, Stolberger Str. 317, 50933 Köln, Almanya